Direct naar de inhoud van deze pagina

Meest gestelde vragen vrijwilligersverzekering

Meest gestelde vragen VNG Vrijwilligerspolis
Uit welke verzekeringen bestaat de VNG Vrijwilligerspolis?

BasisPolis: 
- Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis (polis ook door gemeente Nissewaard) 
- Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
- Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?
Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht
ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen.
Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?
Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?
Neen, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke
relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een dekking is geregeld?
Ja, dat klopt. Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG
Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een
passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke
Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de
BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van
toepassing. Wij vertrouwen hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden,
die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Is er sprake van een leeftijdsgrens?
Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?
Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie
van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de
jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn verzekerd.

Dienen organisaties zich aan te melden voor de verzekering?
Nee, dat is niet nodig. De VNG Vrijwilligerspolis kent geen registratie.

Een vrijwilliger uit een “verzekerde” gemeente gaat vrijwilligerswerk doen in een
“onverzekerde gemeente”. Valt dit ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Een lastig vraagstuk was voorheen: “hoe is de vrijwilliger verzekerd bij gemeentegrens
overschrijdende activiteiten?” Tot op heden was ons standpunt dat vrijwilligers verzekerd zijn op de
polis van de gemeente ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk werd verricht. Een vrijwilliger was
dus verzekerd als hij als vrijwilliger werkte in de verzekerde gemeente, of als hij vrijwilligersactiviteiten
verrichtte voor een organisatie uit die gemeente (al dan niet over de gemeentegrens). De vrijwilliger uit
de verzekerde gemeente die voor een organisatie uit een andere (niet verzekerde) gemeente ging
werken, was dus niet verzekerd. Om deze consequentie weg te nemen is de dekking uitgebreid!
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan verrichten in een andere
gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere
gemeente ook de VNG Vrijwilligerspolis heeft afgesloten, of de organisatie waarvoor de activiteiten
worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de
vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd
verzekerd!


Een voorbeeld ter verduidelijking.
Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Dichtbij, verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, gaat
vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Verweg. Als de gemeente Verweg of de organisatie in
Verweg verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Verweg of via de organisatie.
Zijn Verweg en de organisatie nu niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de VNG
Vrijwilligersverzekering van Dichtbij.


In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de
aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting
ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of
verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het
gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die
van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste
personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan
een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is
dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’.

De VNG Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Hoe gaat de afdeling Schade hiermee om?
Ook zijn er veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. De afhandeling
van de schade voor vrijwilliger en de organisatie is vereenvoudigd. De schadeclaim wordt naar
Centraal Beheer Achmea gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel
op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt
Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de
vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn
bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim ‘gewoon’ in behandeling.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?
Nee. Als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex.
Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE
heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard. (bijv. inwoner van het complex).

Wij zijn een vereniging met 100 leden. Vallen deze leden ook onder de VNG Vrijwilligerspolis?
Leden zijn niet per definitie ook vrijwilligers. Een lid kan uiteraard naast het lidmaatschap ook
vrijwilligerswerk verrichten. (Bijvoorbeeld scheidsrechter bij de jeugd)

Waarom is het digitale schadeformulier niet uitgebreider?
Het digitale schadeformulier is kort en bondig. Uitgangspunt was hierbij om een eenvoudig formulier te
ontwerpen, waarbij de gemeente niet teveel met een administratieve last wordt opgezadeld. (dus in
feite: “wie bent u” en “wat is er gebeurd”.) Op het moment dat de schade door de gemeente wordt
ingediend, neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/organisatie. Als er
nog aanvullende/specifieke informatie nodig is, dan zal de schadebehandelaar hier de vrijwilliger naar
vragen. Hier hoeft de gemeente niet tussen te zitten.

Schade en dan?                                                                                                                       

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het ingevulde digitale
schadeformulier naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt
ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van
de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks
contact op met de vrijwilliger/mantelzorger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met
de benadeelde afgewikkeld.

Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgehandeld.
De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Schadevoorbeelden

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers. Vrijwilliger Annie stoot dure vaas om tijdens collecteren.
  • Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers. Vrijwilliger Jaap helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap. Door de val loopt Jaap een dwarslaesie op.
  • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen. Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger John schade heeft toegebracht aan derden. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen. Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de voetbalvereniging. De penningmeester koopt voor in de bestuurskamer een dure lederen bank, terwijl de voetbalclub dat helemaal niet kan betalen. De leverancier van de bank legt een claim neer bij het bestuur. Elk bestuurslid wordt in zijn privévermogen aangesproken, doordat ze onvoldoende toezicht hebben op de ‘handel en wandel’ van de penningmeester.
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen. Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. Ingrid loopt hierbij letsel op en de auto is zwaar beschadigd. Ingrid stelt de lokale ouderenstichting aansprakelijk voor de geleden schade.
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers: Hennie is vrijwilliger in het bejaardentehuis en brengt regelmatig de koffie rond. Het blijkt dat zij per abuis de koffiepot heeft schoongemaakt met een verkeerd (giftig) schoonmaakmiddel. Enkele patiënten worden ernstig ziek en er overlijdt zelfs iemand. Hennie wordt strafrechtelijk vervolgd voor dood door schuld. Bert-Jan is vrijwilliger bij het begeleiden van een carnavalsoptocht. Een dronken toeschouwer veroorzaakt overlast en wordt agressief. Wanneer de toeschouwer dreigend op de vrijwilliger afstapt, ontstaat er een worsteling. Bert-Jan gooit uit zelfverdediging de onruststoker op de grond. Deze breekt zijn heup. De onruststoker stelt Bert-Jan aansprakelijk voor geleden letselschade.